sample text

Referans Enerji Tüketimi Nedir?

Referans enerji tüketimi nedir? Referans enerji tüketimi bildirilirken TEP dönüşümü nasıl yapılır? %15 enerji tasarrufu neye göre hesaplanacak?

Veri Analizi Yapan Çalışan İllüstrasyonu

Referans Tüketim Değeri – Neye Göre %15?

18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 27 Ekim 2011 tarihli ve 28097 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Kamu kesiminde Enerji Verimliliği Önlemleri oluşturulmuştur.

Bahsi geçen yönetmelik madde 31‘de (bkz: 28097 sayılı yönetmelik) kamu kesimine ait bina ve işletmelerin enerji kullanımının 2010 yılına göre, 2023 yılında en az yüzde yirmi (%20) oranında azaltılması stratejik hedefi konulmuştur. Bu hedef kapsamında, enerji verimliliği danışmanlık (EVD) şirketlerine etüt çalışmaları yaptırılacak, yapılan etütler ile belirlenen önlemlerin uygulanmasına ilişkin projelerin hazırlanması ve uygulanması sağlanacaktır. Hedef kapsamında 2014/2075 ihale kayıt no’lu ihale ile 2014- 2015 yılları arasında EVD’ler aracılığıyla 166 kamu binasında etüt çalışmaları gerçekleştirilmiş. 166 adet binaya ait Uygulama İzleme Raporu-1 2018 yılında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

referans-enerji-tuketimi

2023’e adım adım yaklaşılırken, kamu kesimi binalarda enerji verimliliği ve enerji tasarrufu sağlanmasına dair çalışmalar 16 Ağustos 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yeniden hız kazanmıştır. - 16 Ağustos 2019 - 30860 – 2019/19 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Genelgede;

Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin kamu sektörü üzerindeki yükünün azaltılması amacıyla 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan ( yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri veya toplam inşaat alanı 10000 m2 ve üzeri ) kamu binalarının 2023 sonuna kadar asgari %15 tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir.

denmekte ve konunun tüm detaylarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yayımlanacak “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi ” ile verileceğine işaret edilmiştir. Ayrıca çalışma neticelerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığına raporlanacağına dair bir ibare bulunmaktadır.

4 Şubat 2020 tarihinde Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının resmi internet adresinden yayımlanmıştır..

Rehberde , binaların “NEYE GÖRE %15?” tasarruf hedefi olacağının detayları açıklanmıştır. Enerji Tasarruf Hedefinin Belirlenmesi ve Enerji Tasarruflarının Raporlanması başlığı altında kurumların 3 yıla ait ( 2016 – 2017 – 2018 ) TEP cinsinden tüketim değerlerinin aritmetik ortalamasının REFERANS TÜKETİM DEĞERİ olarak belirleneceği ifade edilmektedir.

Tüketim verilerinin eksik olması ya da güvenilir olmaması durumunda 2016, 2017 veya 2018 yıllarından verileri eksiksiz ve güvenilir olan yıl veya yılların aritmetik ortalaması referans alınıp referans tüketim değeri olarak bildirilir. Örnek olarak ; bir kurum 2016’da 500 TEP , 2017 ‘de 400 TEP , 2018 ‘de 600 TEP enerji tüketiminde bulundu ise referans tüketim değeri ( ( 500 + 400 +600 ) / 3 ) 500 TEP’ tir. Kurum 2023 yılı sonuna kadar bu değer üzerinden %15 tasarruf sağlamakla mesul olacaktır.

Rehbere ek olarak KAMU BİNALARINDA TASARRUF HEDEFİ VE UYGULAMA REHBERİ KAPSAMINDA YAPILACAK BİLDİRİM FORMATI yayımlanmıştır.

Referans Enerji Tüketimi Bildirim Tablosu

Tablo 1'de görüleceği üzere tüketim değerleri elektrik tüketimi için hem kWh hem TEP cinsinden ; yakıt tüketimi için hem yakıtın orijinal birimi hem TEP cinsinden istenmiştir. Neticede toplam tüketim hesaplanacak ve 3 yıllık ortalaması referans tüketim değeri olarak bildirilecektir.

TEP dönüşüm tablosuna http://enver.eie.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/WebContentGosterim.aspx?Enc=51C9D1B02086EAFB3226180508D2B541 adresi üzerinden erişim sağlanabilir.

Referans tüketim değeri bildirildikten sonra kurumun 2023 yılı sonuna kadar ½15 tasarruf hedefine ulaşabilmek için enerji verimliliğini arttırıcı önlemleri planlayıp devreye alması gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken bir nokta; bakanlık gelişmeleri takip edeceğine dair her yıl Mart ayı sonuna kadar kurumun enerji tüketim değerlerini tekrar bildirmesini istemektedir. Her yıl bildirilen değerler , referans tüketim değeri ile kıyas edilecektir.

Aşağıda her yıl paylaşılacak tasarruf bildirim formatı görülmektedir. Enerji Tasarrufu Bildirim Formatı

Rehberde , Referans tüketim değeri bildirildikten sonra, hedeflenen minimum %15 tasarrufun, nasıl sağlanabileceğine dair “Enerji Yönetimi faaliyetleri ve Uygulanabilecek Enerji Verimliliği Önlemleri” başlığı altında bunun nasıl yapılabileceğine dair yönlendirmeler mevcuttur. Rehberde bulunan 25 madde bütün olarak incelendiğinde, bu işin bir Detaylı Enerji Etüdü ve Verim Arttırıcı Proje Hazırlama ve Uygulama işi olduğu yorumu kolaylıkla yapılmaktadır.