sample text

Enerji Yöneticisi Hizmeti

Enerji yöneticisi zorunluluğu kapsamına giren binalar hangileri? Kamu kurumlarını bu süreçte nasıl işlemler yapmalı?

Veri Analizi Yapan Çalışan İllüstrasyonu

Enerji Yöneticisi Zorunluluğu Kapsamı

Toplam inşaat alanı en az yirmi bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beş yüz TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az on bin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi iki yüz elli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, çalışanlar arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir.

Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır.

Kamu Kurumları Ne Yapmalı?

Kapsam dahilindeki kurum binaları, ülkemizin Enerji Verimliliği Stratejik Eylem Planına paralel olarak, enerji yönetimi ve enerji yöneticiliği ile alakalı aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalı, çalışmalarını bu doğrultuda planlamalıdır.

 1. Mümkün ise kurum çalışanları arasındaenerji yöneticisi sertifikasına sahipbirisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir.
 2. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, özel şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle enerji yöneticiliği hizmeti alır.
 3. Görevlendirilen enerji yöneticilerinin kimlik, özgeçmiş, adres ve iletişim bilgileri Bakanlığa bildirilir.
 4. Enerji yönetimi faaliyetlerini yürütmek üzere, enerji yöneticisinin ve kurum çalışanlarından üyelerin bulunacağı bir Enerji Yönetim Biriminin oluşturulmasını sağlar.
 5. Kuruma özel bir enerji verimliliği stratejik planlaması yapar.
 6. Dışarıdan enerji yöneticisi görevlendirilecek hallerde, enerji yöneticisini periyodik ziyaret ve raporlama yapabilecek şekilde seçer.
 7. Kurumun hiyerarşisi dahilinde, enerji yönetim faaliyetlerinde Enerji Yönetim Biriminin ve Enerji Yöneticisinin öncelikli söz hakkı olmasını sağlar.
 8. Rutin olarak ENVER portalına detay verilerin girilmesini sağlar.
 9. Enerji yöneticisi ve enerji yönetim birimi kontrol ve koordinasyonunda yapılacak bilinçlendirme çalışmaları ile , enerji israfının önlenmesi, enerji kullanım bilincinin geliştirilmesi, enerjinin etkin kullanılmasını sağlar.

Enerji Yöneticisi Hizmeti Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

 • 1-) Hizmet verilen kuruma enerji yönetimi konusunda mevcut hedef ve öncelikleri belirleyerek, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler kapsamında enerji politikası oluştururuz.

 • 2-) Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine, gereksiz ve bilinçsiz kullanımın önlenmesine yönelik önlemlerin ve prosedürlerin belirlenmesi, tanıtımının yapılması ve çalışanların bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı eğitim programları düzenleriz. Yıllık en az 120 dk. kurum çalışanlarının eğitimine ayırırız.

 • 3-) Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde bilgi sahibi oluruz. Olası tadilat ya da değişikliklerde talep edilen raporlamaları ve teknik bilgi sağlama desteğini, kurum ile işbirliği içerisinde yaparız.

 • 4-) Kuruma ait binalarda yapılması muhtemel etüt çalışmalarında, yüklenici firma/kişi/kurumlar ile bilgi paylaşımında bulunuruz.

 • 5-) Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin izlenmesi, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması konusunda kurum idare ve yöneticilerine bilgilendirme ve yönlendirme yaparız.

 • 6-) Enerji tüketiminin ve maliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve periyodik raporlar üretilmesi işini üstleniriz.

 • 7-) Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının, enerji izleme ve otomasyon sistemlerinin gerekliliğinin tespit eder ve temini için tavsiyelerde bulunuruz.

 • 8-) Enerji kullanımına ve enerji yönetimi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin yıllık bilgilerin her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilmek üzere ENVER portalına girişini yaparız.

 • 9-) Toplam ve birim ürün veya fayda başına karbondioksit salımlarının ve enerji verimliliği tedbirleri ile azaltılabilecek salım miktarlarının belirlenmesi işini üstleniriz.

 • 10-) Akredite kuruluşlar tarafından kalibrasyonu yapılmış cihazlarımız ile bina termografisi çıkarabiliriz ve termal raporlama desteği veririz.

 • 11-) Akredite kuruluşlar tarafından kalibrasyonu yapılmış cihazlarımız ile aydınlatma şiddeti ve ışık dağılımı ölçümü yapabiliriz.